top of page

Petr Reimer

MUDr. Petr Reimer je anesteziologem působícím na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a atestaci z anesteziologie a intenzivní medicíny složil na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Klinickým zájmem MUDr. Reimera je dětská a porodnická anestezie. Jeho vědecko-výzkumným zaměřením je neurofarmakologie anestetik a role autonomního nervového systému v perioperační medicíně. Tomuto tématu se věnuje i v rámci svého doktorského studia (Ph.D.) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

MUDr. Reimer hodnotil autonomní nervový systém metodou variability srdeční frekvence (heart rate variability – HRV) u pacientů podstupujících operační výkon. V jeho práci se ukázalo, že dobrá zdatnost autonomního nervového systému je zásadní pro nekomplikované zvládnutí operačního traumatu. Na autonomní systém se dnes lze dívat jako na hlavní podklad  fyziologických rezerv organismu, jež jsou nezbytné pro zvládnutí jakéhokoliv stresu působícího na člověka.

Ketamin:  farmakologie a současné možnosti klinického využití

Úvod přednášky bude věnován farmakokinetice a farmakodynamice ketaminu, jež je zásadní pro pochopení jeho účinku na lidský organismus a nezbytné pro správnou klinickou aplikaci. Dále budou prezentovány recentní poznatky o působení ketaminu na molekulární úrovni. Vedle primárního antagonismu na NMDA receptorech, jež je pro ketamin specifické, budou zmíněny další receptorové interakce, které jsou podkladem jeho širšího komplexního účinku. Druhá část přednášky bude věnována jednotlivým klinickým aplikacím ketaminu. Jako první bude zmíněno jeho současné použití v anesteziologii, protože ketamin byl primárně vyvíjen jako anestetikum. Nicméně dnes jsou v popředí vědeckého a klinického zájmu především jeho subanestetické dávky (tzv. low dose), jež nalézají široké klinické uplatnění. Ketamin je významným analgetikem a navíc je efektivní i v případech, kdy klasicky používaná analgetika selhávají (neuropatická, fantomová bolest). Dalšími významnými vlastnostmi ketaminu, které budou v přednášce sděleny, jsou jeho účinky protizánětlivé, neuroprotektivní, antikonvulzivní, antiastmatické a antidepresivní.

Zdatnost autonomního nervového systému určuje vše

V této přednášce bude autonomní nervový systém (ANS) prezentován jako hlavní regulátor dynamické vnitřní rovnováhy organismu (homeostázy). Zdůrazněno bude neuro – imunitní propojení a to popsáním cholinergního protizánětlivého reflexu nervu vagu. Tento koncept, který postuloval Kevin Tracey, je zásadní pro hlubší pochopení patogeneze nemocí. V další části přednášky bude popsáno, jak lze objektivizovat autonomní nervový systém měřením variability srdeční frekvence (heart rate variability – HRV). Redukovaná variabilita srdeční frekvence poukazuje na sníženou funkci ANS – autonomní dysfunkci (AD), která provází většinu komorbidit a souvisí s prognózou. V přednášce budou prezentovány jak originální data autora o vlivu autonomního nervového systému na perioperační průběh, tak i současný stav poznání o významu autonomní nervové regulace v psychiatrii. Tento široký záběr od stavů akutních až po stavy interní, psychiatrické ukazuje na zásadní postavení autonomního nervového systému ve vlivu na zdraví člověka. Na zdatnost ANS se lze dívat jako na podklad fyziologických rezerv organismu. Závěr přednášky bude patřit poznámkám o józe, meditaci, sauně a jejich vlivu na autonomní nervový systém.

bottom of page